Friday, April 27, 2012

Amitabha


full thangka, 60 cm x 40 cm
close-up

detail, Avalokitesvara
detail, Vajrapani

for Tina